Vårstämma

Välkomna till CDKs vårstämma den 12/3 -2020!

Sittande styrelse tillsammans med föregående års styrelse presenterar föregående års verksamhet och resultat.

Det kommer att finnas mat för en mindre avgift för de som vill ha. Tryck gärna ”kommer” på eventet så har vi ett hum om hur mycket mat vi ska förbereda!
https://www.facebook.com/events/2482534692014037/

Kom ihåg att för att ha rösträtt på stämman ska medlemsavgiften för 2020 vara betald!

Dagordningen för stämman:

1. Stämmans öppnande.

2. Fråga om föreningsstämmans behöriga utlysande.

3. Val av stämmans:

• Ordförande.

• Sekreterare.

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare att jämte ordföranden justera protokollet.

5. Godkännande av dagordningen.

6. Styrelsens Verksamhetsberättelse för 2019.

7. Ekonomisk berättelse och bokslut för 2019.

8. Revisorns berättelse.

9. Fråga om ansvarsfrihet för 2019 års styrelse.

10. Behandling av I tid inkomna motioner och propositioner

11. Övriga frågor.

12. Stämmans Avslutande.

Bubblande hälsningar,

Filip Petersson

Ordförande Chalmers Dykarklubb