Årsmöte

Godkväll alla CDKare!

Den 23/2 klockan 18:00 bjuder styrelsen in till årsmöte för Chalmers Dykarklubb. Under mötet kommer det framföras vad klubben har gjort under det senaste året och en ny styrelse kommer att väljas. Är du intresserad av att delta i styrelsen eller vet någon som skulle passa för jobbet, kontakta styrelsen! Kom ihåg, för att kunna rösta på årsmötet krävs att Ni betalat Er årsavgift i klubben!

Kallelse till Chalmers Dykarklubbs ordinarie årsmöte för Chalmers Dykarklubb (802416-3019).

Plats: CDK:s lokal i maskinhuset, Chalmers Chalmers tvärgata 4, Göteborg

Tid och datum: 18:00, torsdagen den 23:e februari 2017

Sammankallande: Styrelsen genom ordföranden Lovisa Bodin

Kallade: Samtliga medlemmar

Rösträtt: Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter alternativt är hedersledamot. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigade medlemmar har yttrande- och förslagsrätt. (Stadgan §14)

Preliminär dagordning:

 1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
 2. Val av:
  1. Ordförande för mötet
  2. Sekreterare för mötet
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Mötets öppnande.
 5. Godkännande av dagordningen.
 6. Styrelsens berättelser.
 7. Revisorernas berättelser.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser, utgående ifrån att kårens      revisorer ej har något att invända före nästföljande årsmöte.
 9. Val av:
  1. CDK:s styrelse för en tid av ett år.
  2. En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år – vari styrelsens ledamöter ej får deltaga.
  3. Val av valberedning med en sammankallande och två ledamöter.
 10. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning skall väckas minst 30 dagar före mötet.
 11. Beslutande om CDK:s representant vid SSDF:s årsmöte.
 12. Övriga frågor.
 13. Fastställande av medlemsavgift samt förseningsavgift.
 14. Mötets avslutande

Inkomna bifogade handlingar:

Motion

Motionsbilaga

Välkomna!

Styrelsen genom Lovisa Bodin, ordförande

Lämna ett svar