Årsmöte 2016

Kallelse till årsmöte.

Den 25/2 klockan 18:00 är det dags för årsmöte. På årsmötet kommer ni få reda på lite om vad styrelsen har haft för sig under året och ni kommer även ha möjlighet att lämna egna försag om vad vi ska göra i framtiden. Vi kommer även att välja en ny styrelse för 2016.
Skulle du eller någon annan passa bra i styrelsen nästa år? Tipsa valberedningen!

Skicka in motioner skriftligen senast 14 dagar innanmötet. Har du inte fått någon kallelse kontakta styrelsen!

Kallelse till Chalmers Dykarklubbs ordinarie årsmöte för Chalmers Dykarklubb (802416-3019).

Plats: CDK:s lokal i maskinhuset, Chalmers Chalmers tvärgata 4, Göteborg
Tid och datum: 18:00, torsdagen den 25:e februari 2016
Sammankallande: Styrelsen genom dess ordförande, David Scharin
Kallade: Samtliga medlemmar
Rösträtt: Rösträtt tillkommer medlem som erlagt förfallna avgifter alternativt är hedersledamot. Rösträtt får ej utövas med fullmakt. Icke röstberättigade medlemmar har yttrande- och förslagsrätt. (Stadgan §14)

Preliminär dagordning:
1. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
2. Val av:
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Mötets öppnande.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Styrelsens berättelser.
7. Revisorernas berättelser.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser, utgående ifrån att kårens revisorer ej har något att invända före nästföljande årsmöte.
9. Val av:
a) CDK:s styrelse för en tid av ett år.
b) En revisor jämte en suppleant för en tid av ett år – vari styrelsens ledamöter ej får deltaga.
c) Val av valberedning med en sammankallande och två ledamöter.
10. Förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet. Förslag om stadgeändring eller upplösning skall väckas minst 30 dagar före mötet.
11. Beslutande om CDK:s representant vid SSDF:s årsmöte. 
12. Övriga frågor.
13. Fastställande av medlemsavgift samt förseningsavgift. 
14. Mötets avslutande.

Inkomna handlingar:
Verksamhetsberättelse
Motion 
Valberedningens nominering
Om SSDF:s årsmöteFullmakt till SSDF:s årsmöte

Lämna ett svar